Chernobyl Season 1 Episode 5

Valery Legasov, Boris Shcherbina and Ulana Khomyuk risk their lives and reputations to expose the truth about Chernobyl.

Serie: Chernobyl

Episode Title: Vichnaya Pamyat

Air Date: 2019-06-03

Year:

Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5
Chernobyl Season 1 Episode 5